Thành viên CLB Vật lí xPhO

1. Nhóm  Truyền thông

Thông tin về các kỳ thi Olympic Vật lý trong và ngoài nước, các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế.

2. Nhóm dịch tài liệu Olympic Vật lí

Accordion Sample Description

3. Nhóm tổ chức các kì thi Vật lí

4. Nhóm  sưu tầm tài liệu Olympic Vật lí