Olympic Vật lý Rumania mở rộng – RMPh

Romanian Master of Physics – RMPh (Olympic Vật lý Rumania mở rộng), từ năm 2010 – đến nay

(Nội dung đang được xây dựng)