Olympic Vật lí thế giới – WoPhO

World Physics Olympiad – WoPhO (Olympic Vật lí thế giới), từ năm 2011- đến 2012.

(Nội dung đang được xây dựng)